1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest  SIS-code.pl Aneta Szyszka pod adresem 43-376 Godziszka, ul. Południowa 469, e-mail: biuro@siscode.pl
2. Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim umowy, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak, np. usługi księgowe, producenci i dystrybutorzy sprzętów, kurierzy, dostawcy usług IT itd.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych a także do ich sprostowania, oraz ma prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia.
4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Administrator nie przetwarza Państwa danych w celach marketingowych.
6. W celach uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod adresem biuro@siscode.pl